Eesti Reservohvitseride Kogu liikmeksvõtmise kord

Eesti Reservohvitseride Kogu liikmeksvõtmise kord

 

Vastu võetud EROK Juhatuse koosolekul 09. aprill 2001, päevakorrapunkt nr. 5

Muudetud EROK Juhatuse koosolekul 01. november 2006, päevakorrapunkt nr. 3

Muudetud EROK Üldkoosolekul 15. veebruar 2012, päevakorrapunkt nr. 7

 

 

1.    EROK liikmeks võtmiseks esitatavate dokumentide nimekiri:

1.1.    avaldus Vorm lisatud;

1.2.    elulookirjeldus-ankeet. Vorm lisatud;

1.3.    passikoopia või ID-kaardi koopia;

1.4.    1 foto (4x5 cm, otsevaates, ilma peakatteta);

1.5.    koopia (elektrooniline väljatrükk) EV Presidendi käskkirjast ohvitseri auastme omistamise kohta.

 

 

2.    EROK liikmeks vastuvõtmise kord.

2.1.    EROK liikmeks vastuvõtmine toimub EROK Juhatuse koosolekul, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.

2.2.    Dokumendid peavad olema Juhatusele esitatud vähemalt 5 tööpäeva enne järjekordse juhatuse koosoleku toimumist soovitatavalt elektrooniliselt aadressile info@erok.ee.

2.4.    Uute liikmekandidaatide osas jätab EROK juhatus endale õiguse teha täiendavaid taustauuringuid. Üldjuhul tehakse otsus kandidaadile teatavaks tema e-posti aadressile hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

2.4.    Uus liige loetakse vastuvõetuks pärast Juhatuse vastavat otsust ning  jooksva aasta liikmemaksu 15 €  tasumist EROK pangaarvele.

 

3.    EROK rinnamärgi tellimine.

3.1.    Uue liikme vastuvõtmisel vormistatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist EROK rinnamärgi kandmise tunnistus, mis edastatakse liikme piirkondliku osakonna esimehe kaudu kätte toimetamise korraldamiseks.

 

3.2.    EROK rinnamärgi tunnistuse alusel on võimalik liikmel soetada sobiv rinnamärgi komplekt (täismõõdus rinnamärk, selle miniatuur ja karp) läbi SA Reservohvitseride Vendlusfond EROK kodulehel näidatud korras.