Vanematekogu koosolek
koosolek
2019.03.26 17:00
Männiku
Registreeri
EROK Vanematekogu korraline koosolek.

Vanematekogu on Kogu liikmete seast valitav juhtorgan, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal ja mille peamisteks funktsioonideks on:

  • EROK tegevusstrateegia kujundamine;
  • EROK juhatuse töö kontrollimine. 

Vanematekogu tegevust juhib ja korraldab Vanematekogu esimees, kelle valivad endi hulgast Vanematekogu liikmed lihthäälteenamusega.

Vanematekogu on pädev otsustama kõiki küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku või muu organi ainupädevusse.