Liikmelisus
Täida avaldus SIIN

EROK liikmeskond jaguneb kolmeks:
- Eesti Kaitseväe ohvitserid reservis (liikmed)
- Eesti Kaitseväe allohvitserid (toetajaliikmed)
- tsiviilisikud (sh teiste riikide kaitseväelased ja tegevteenistuses olevad Eesti Kaitseväe ohvitserid) (toetajaliikmed)

Toetajaliikmel on liikmega võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus ja õigus olla valitud (st valida või kuuluda juhatusse, vanematekogusse, aukohtusse, revisjonikomisjoni).

EROKi liikmeks saab astuda reservis olev Eesti Kaitseväe ohvitser ehk alates sellest hetkest kui isikule on Eesti Vabariigi Presidendi käskkirjaga omistatud ohvitseri auaste.
EROKi toetajaliikmeks saab astuda Eesti Kaitseväe allohvitser ja muud riigikaitsehuvlised. Näiteks kadetid, välisriikide ohvitserid, tegevteenistuses olevad kaitseväelased, allohvitserid ning teised riigikaitsehuvilised isikud või ka isikud kes veel ootavad ohvitseri auastme andmist.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EROK struktuur

Osakonnad
- Iga EROK liige peab kuuluma ühte osakonda liikmete piirkondliku kuuluvuse haldamiseks. EROK osakondade struktuur on viidud vastavusse Kaitseliidu Maakaitsepiirkondade territoriaalse jaotusega
Sektsioonid – EROK liige võib kuuluda ühte või mitmesse sektsiooni, mille kaudu korraldatakse reservjuhtide erialast ettevalmistust või hoitakse vahetut kontakti väeliikide allüksustega, kus on reservjuhi tegelik SA ametikoht
Loe täpsemalt SIIT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liikmeks võtmise kord

  • EROK liikmeks vastuvõtmine toimub EROK Juhatuse koosolekul, kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul.
  • Uute liikmekandidaatide osas jätab EROK juhatus endale õiguse teha täiendavaid taustauuringuid. Otsus tehakse kandidaadile teatavaks tema e-posti aadressile.
  • Uus liige loetakse vastuvõetuks pärast Juhatuse vastavat otsust ning jooksva aasta liikmemaksu 15 € tasumist EROK pangaarvele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liikmemaksu maksmine15 (viisteist) eurot

ROK põhikirja § 7 lõige 4 alusel on EROK liige kohustatud tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses kogu kalendriaasta liikmemaksu  tuleb tasuda iga aasta 1. aprilliks EROK pangakontole:

Eesti Reservohvitseride Kogu
EE662200221010259329
Makse selgitusse tuleb märkida: enda ees- ja perekonnanimi, aasta ja liikmemaks (nt: Mart Mardikas 2020 liikmemaks)