EROKi lipp

Pühitsetud: 05.12.1998
Kujundus: kunstnik Vello Laanemaa
Teostus: Lipuvabrik OÜEROK lipu statuut

06.02.2008, Tallinnas 

1.     Lipu otstarve

Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi „Kogu“) lipp on Kogu tunnuseks, mis sümboliseerib Kogu liikmete ühistunnet ja Kogu eesmärke. 

2.     Lipu kirjeldus ja mõõdud 

2.1. Kirjeldus

Kogu lipp on kahepoolne ning kolmest servast ääristatud hõbedaste narmastega.
Esikülje põhivärv on valge, mille keskel on kuldsete servadega Kogu embleem. Embleemi taga ristuvad kaks hõbedaste servadega keskmise laiusega valget diagonaali, millede taga omakorda ristuvad lai püstine sinine ja põiki asetsev must triip. Kogu embleemi peal asub kiri „EESTI“, embleemi all aga „RESERVOHVITSERIDE KOGU“

Tagumise külje moodustab Eesti trikoloor, mille keskel on Eesti Vabariigi suur riigivapp. Vapi peal kaardus tekst: „EESTI KODU KAITSEKS“.

2.2. Mõõdud

Lipu kõrgus on 105 cm (ilma narmasteta), laius 140 cm (ilma narmasteta). 

3.     Lipu kasutamise kord 

3.1. Üldtingimused

Kogu lippu kasutatakse ja kantakse kooskõlas Kaitseväe ja teiste üldiste õigusaktidega (Eesti lipu seadus, Kaitseväe garnisonimäärustik, Kaitseväe sisemäärustik jms.).

Kogu liputoimkonna isikkoosseisu määrab ja kinnitab Kogu peasekretär ning teavitab sellest Kogu juhatust mõistliku aja jooksul.  

3.2. Kaitseväe tseremooniad

Kaitseväe tseremooniatel (Vabariigi aastapäeva paraad, Võidupüha paraad jt.) moodustatakse Kogu lipu kasutamiseks vastav liputoimkond: lipuohvitser, lippur ja kaks lipusaaturit. Täpsemad liputoimkonna tingimused (nt auastmed) määratakse ära Kaitseväe juhataja või Kaitseliidu ülema vastavate käskkirjadega. 

3.3. Kogu üritused

Kogu üritustel (nt. Üldkoosolek, talvelaager, suvelaager, laskevõistlus, seminarid jt.) kasutatakse lippu staabi ruumis ja/või auditooriumites. Lipu kasutamisel tuleb järgida üldiseid lipu kasutamise häid tavasid ning konkreetse ruumi tingimusi. 

4.     Lipu säilitamine  

4.1. Üldtingimused

Igapäevaselt asub Kogu lipp Kogu ruumides lipukotti kokkupanduna. Tähtsate sündmuste puhul seoses Kogu või Kaitseväe üritustega võidakse peasekretäri otsuse alusel lipp Kogu kontoris üles seada. Samuti võidakse lipp üles seada Juhatuse ja/või Vanematekogu koosviibimisteks ning teatud külaliste visiitide puhul (Kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu kõrgemad ametnikud; väliskülalised; Kogu poolt kutsutud külalised).  

4.2. Tingimused üritustel

Iga ürituse puhul (mis toimub Kogu ruumidest väljaspool ning kus lippu kasutatakse), määrab peasekretär vastutava lipusaaturi, kes vastutab lipu transpordi, heakorra, kasutamise ja säilitamise eest. 

5.     Kogu mastilipp  

5.1. Kirjeldus

Kogu mastilipp on ühepoolne, kujundus meenutab Kogu lippu. Mastilippu põhivärv on valge, mille keskel on kuldsete servadega Kogu embleem. Embleemi taga ristuvad kaks hõbedaste servadega keskmise laiusega valget diagonaali, millede taga omakorda ristuvad lai püstine sinine ja põiki asetsev must triip.  

5.2. Mõõdud

Lipumastides kõrgusega kuni 7 meetrit heisatakse Kogu mastilipp mõõtudega 110 x 140 cm ehk väike lipp.

Lipumastides kõrgusega 8-10 meetrit ja enam, heisatakse Kogu mastilipp mõõtudega 150 x 190 cm ehk suur lipp.  

5.3. Kasutamine ja hoidmine

Kogu mastilippu kasutatakse Kogu üritustel (laagrid, laskevõistlus, seminarid, suuremad koosviibimised jt.) või muudel üritustel, kus osaleb vähemalt üks Kogu liige. Mastilipp heisatakse ürituse alguses rivistusega ning langetatakse ürituse lõppedes samuti rivistusega. Vastav liputoimkond määratakse enne ürituse algust Kogu peasekretäri või Kogu Juhatust esindava liikme poolt. 

Üritustevälisel ajal hoitakse lippu lipukotis Kogu ruumides. Ürituse lähenedes määrab Kogu Juhatus lipusaaturi, kes vastutab lipu transpordi, hoidmise ja kasutamise eest.

Mastilipu kasutamisel ja hoidmisel järgitakse kehtivaid õigusakte ning lipu kasutamise häid tavasid. 

6.     Kogu laualipp  

6.1. Kirjeldus

Kogu laualipp on välimuselt Kogu lipu vähendatud ja ilma narmasteta versioon. Kahepoolne ja toetub ühekohalisele marmorist või dolomiidist laualipu alusele (erandjuhtudel võib olla lipu alus muudest sarnastest materjalidest).  

6.2. Üldtingimused

Kogu laualippu võib kasutada igapäevaselt Kogu ruumides ja Kogu esimehe ning Kogu peasekretäri ruumides, kus viimased teostavad Kogu jaoks vajalikke toiminguid. Samuti võib Kogu laualippu kasutada seminaridel, istungitel, koosolekutel jms. pidulikel koosviibimistel, kus on esindatud vähemalt üks Kogu ametikandja või Kogu esindav liige. Laualippu võib kasutada koos Eesti ning NATO laualippudega või neist eraldi.

Laualipu kasutamisel ja hoidmisel järgitakse lipu kasutamise häid tavasid.  

6.3. Kinkimine

Kogu laualipu kinkimine on kõrge tänuavaldus Kogu poolt lipu saajale. Kogu lippu on õigus kinkida Kogu liikmele, Kogu auliikmele, Kogu toetajaliikmele. Avaldusi Kogu lipu kinkimiseks võtab vastu Kogu Juhatus, neid võib esitada jooksvalt. Esildisi menelteb Kogu Teeneteristi Nõukogu.

Lippu võidakse kinkida kandidaatidele järgmiste tingimuste esinedes:

  • Teeneka Kogu liikme erru minemine
  • Kogu auliikmeks saamine
  • Vanemohvitseri auastme saamine (alates major/kaptenmajor)  

Kinkimisele kuuluvad lipud tellib Teeneteristi Nõukogu esimees ning nende kulud kaetakse Kogu eelarvest ja/või peasekretäri poolt kokku kogutud annetuste eest. 

7.     Kogu lauavimpel 

7.1. Kirjeldus

Kogu lauavimpel on kujundatud koos Kogu lipuga ning kannab samu värvilahendusi. Vimpel on kahepoolne ja toetub ühekohalisele marmorist või dolomiidist laualipu alusele (erandjuhtudel võib olla lipu alus muudest sarnastest materjalidest).  

7.2. Kasutamine ja hoidmine

Kogu lauavimplit võivad oma ruumides kasutada ja eksponeerida kõik Kogu liikmed (sh ka toetaja- ja auliikmed). Samuti võib lauavimplit kasutada seminaridel, kogunemistel jms koosviibimistel Kogu laualipu asemel viimase puudumisel.

Lauavimpli kasutamisel ja hoidmisel järgitakse lipu kasutamise häid tavasid. 

7.3. Lauavimpli müük ja kinkimine

Kogu lauavimpli müügi õigused on Kogu poolt delegeeritud Armament OÜ’le, kes vastutab selle eest, et Kogu lauavimpli müük toimub ainult Kogu liikmetele ja/või Kogu ametikandjate poolt volitatud isikutele.

Kogu lauavimplit võib kinkida:

  • Kogu liikmetele,
  • Kogu (välis)külalistele,
  • Tunnustusena Kogu heaks panustavatele isikutele,
  • Meenena hea vastuvõtu eest mitmesugustel üritustel (seminarid, õppepäevad, lektorid, laagrid, välisüritused jpt.),
  • Silmapaistvatele isikutele riigikaitse edendamiseks tehtud panuste eest.

8.     Muu lipusümboolika ja tingimused

Muu lipusümboolika kasutamine või Kogu lipu statuudis esitatud tingimuste eiramine tuleb eelnevalt kooskõlastada Kogu Juhatusega. 

Kooskõlastuse tarbeks tuleb esitada vastavasisuline pöördumine Kogu Juhatuse tavanditoimkonnale, kes omakorda esitab selle Juhatusele. Tavanditoimkond teavitab otsusest pöördumise esitajale mõistliku aja jooksul peale Juhatuselt otsuse saamist.

Otsus: KINNITATUD 06.02.2008