Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneteristi Statuut

 

1. Üldised alused

1.1 Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneterist (edaspidi Teeneterist) on asutatud Võidupühal 23. juunil 2001. aastal annetamiseks neile Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi Kogu) liikmetele, kellel on väärilisi teeneid Kogu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel ja neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kes silmapaistval moel on kaasa aidanud Kogule tema eesmärkide saavutamisel.

1.2 Kogu rahvusvahelise koostöö eriteeneterist (edaspidi Eriteeneterist) on asutatud Võidupühal 23. juunil 2019. aastal annetamiseks neile isikutele, kellel on väärilisi teeneid Kogu liikmeskonna toetamisel ja esindamisel rahvusvahelises koostöös liitlastega.

 

2. Annetamise kord

2.1 Teeneterist on kolmeklassiline. Kõrgeimaks klassiks on esimene klass. Kogu esimehele annetatakse ametisse astumisel Teeneteristi I klass ametitunnusena.

2.2 Eriteeneterist on üheklassiline.

2.3 Teeneteristi ja Eriteeneteristi annetamist otsustab Teeneteristi Nõukogu (edaspidi Nõukogu), mille liikmeteks on kogu esimees ja peasekretär, vanematekogu esimees, aukohtu esimees, revisjonikomisjoni esimees, osakondade esindajana kõige kauem ametikohal olnud (võrdse ametiaja korral auastmes vanem) osakonna esimees ning sektsioonide esindajana kõige kauem ametikohal olnud (võrdse ametiaja korral auastmes vanem) sektsiooni esimees.

2.3 Nõukogu esimeheks on Kogu esimees, tema äraolekul esimehe poolt määratud Nõukogu liige. Nõukogu teeb otsused lihthäälteenamusega. Häälte pooleks jagunemisel otsustab esimehe hääl. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Volitustega esindatus ei ole lubatud. Nõukogu sekretäri kohuseid täidab kogu peasekretär, tema puudumisel määrab Nõukogu esimees sekretäri kohal olevate Nõukogu liikmete seast. Nõukogu sekretär peab Nõukogu kirjavahetust ja arvestust välja antud Teeneteristide ja Eriteeneteristide üle ning arhiveerib dokumentatsiooni. Nõukogu koosolekud on kinnised. Protokollitakse üksnes lõppotsused. Nõukogu võib kehtestada enesele kodukorra. Teeneteristi ja Eriteeneteristi väljaandmise lõppemisel Kogu likvideerimise või mõnel muul põhjusel antakse Nõukogu arhiiv üle Eesti Vabariigi Teenetemärkide Komiteele või selle poolt määratud institutsioonile.

2.4 Nõukogu liikmetele Teeneteristi ja Eriteeneteristi annetamist arutab ja otsustab Nõukogu Teeneteristi kandidaadi osavõtuta.

2.5 Ettepanekuid Teeneteristi ja Eriteeneteristi annetamiseks on õigus esitada kõigil Kogu tegev-, au- ja toetajaliikmetel.

2.6 Esildises Teeneteristi annetamiseks tuleb Nõukogule esitada kandidaadi kohta:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • auaste ja sünniaeg;
  • kodakondsus;
  • kas omab varem Teeneteristi ja Eriteeneteristi ning kui, siis millist;
  • missugusele klassile ja milliste teenete eest esitatakse;
  • üksikasjalik teenete kirjeldus;
  • andmed esitaja kohta.

2.7 Teeneteristile ja Eriteeneteristile esitamise täpsemad alused kinnitab vajadusel Nõukogu.

2.8 Teeneteristi antakse välja üldjuhul Kogu aastapäeval 22. juunil või erijuhtudel vastavalt Nõukogu otsusele. Eriteeneteristi antakse välja vastavalt rahvusvahelise koostöö vajadustele.

2.9 Teeneteristi ja Eriteeneteristi omamist tõendatakse vastava tunnistusega, millel on Kogu pitser, Kogu esimehe ja Nõukogu sekretäri allkirjad. Tunnistuse täpsema kujunduse kinnitab Nõukogu.

2.10 Teeneteristi ja Eriteeneteristi, nende miniatuuri, lindilõike, rosetimärgi ja tunnistuse eest tasub Kogu.

2.11 Kogust Aukohtu ettepanekul väljaheidetud liige kaotab automaatselt õiguse Teeneteristi kandmisele ning teda ei loeta enam Teeneteristi kavaleriks. Teeneteristiga ebaväärikas ümberkäimine on aluseks Kogu Aukohtu menetluse algatamiseks.

 

3. Teeneteristi kirjeldus

3.1 Kogu Teeneterist on tüübilt mantova rist.

3.2 Hõbedast valmistatud 40 mm kõrguse risti matistatud ja oksüdeeritud harud on ümbritsetud kõrgema poleeritud äärisega. Risti aversile on kinnitatud Kogu monogramm ROK:

  • III klassi ristil (raudristil) on monogramm mustast oksüdeeritud rauast;
  • II klassi ristil (hõberistil) on monogramm poleeritud hõbedast;
  • I klassi ristil (kuldristil) on monogramm kullast.

3.3 Risti reversi keskel on musta kuumemsõliga kaetud sõõr, millel on daatum 23. VI 2001.

3.4 Risti kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Terashalli lindi servadel on 3 mm violetne triip, lindi keskel on 3 mm kuldkollane triip, mis on mõlemalt poolt ääristatud 3 mm violetse triibuga. Terashall sümboliseerib kindlat kaitsetahet, violetne märgib haritust ja vaimsust. Kuldkollane tähistab tõde, edu ja õnnestumist.

3.5 Kogu Teeneteristi lindilõikele kinnitatakse risti klassile vastavalt metallist monogramm.

3.6 Teeneteristi rosettmärk on teeneteristi lindi 15 mm laiune riba, mille keskel on vastavalt Teeneteristi klassile vastav metallmonogramm.

 

4. Eriteeneteristi kirjeldus

4.1 Kogu Erieeneterist on tüübilt mantova rist.

4.2 Vasest valmistatud 40 mm kõrguse risti matistatud ja oksüdeeritud harud on ümbritsetud kõrgema poleeritud äärisega. Risti aversile on kinnitatud musta värvi Kogu monogramm ROK.

4.3 Risti reversi keskel on musta kuumemsõliga kaetud sõõr, millel on daatum 23 VI 2019.

4.4 Risti kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Terashalli lindi servadel on 3 mm violetne triip, lindi keskel on 3 mm kuldkollane triip, mis on mõlemalt poolt ääristatud 3 mm violetse triibuga. Terashall sümboliseerib kindlat kaitsetahet, violetne märgib haritust ja vaimsust. Kuldkollane tähistab tõde, edu ja õnnestumist. Eriteeneteristi tunnusena on lindile lisatud samast materjalist rosett läbimõõduga 22 mm.

4.5 Eriteeneteristi lindilõikele on lisatud samast materjalist rosett läbimõõduga 8 mm.

4.6 Eriteeneteristi rosettmärk on teeneteristi lindi 15 mm laiune riba, mille keskel on samast materjalist rosett läbimõõduga 8mm.

 

5. Teeneteristi ja Eriteeneteristi kandmine ja kavaleride õigused

5.1 Korraga kantakse ainult kõrgeimat kavalerile annetatud Teeneteristi.

5.2 Teeneteristi I, II ja III klassi kantakse lindiga vasakul pool rinnal Eesti riiklike ja ametkondlike teenetemärkide järel ja enne välismaiseid aumärke kui konkreetse sündmuse puhul pole määratud teisiti. Kogu esimees on ametikoha järgselt I klassi Teeneteristi kavaler ning kannab oma ametiajal I klassi Teeneteristi kaelalindi küljes. Pärast ametiaja lõppu kantakse I klassi Teeneteristi üldises korras.

5.3 Eriteeneteristi kantakse lindiga vasakul pool rinnal Eesti riiklike ja ametkondlike teenetemärkide järel ja enne välismaiseid aumärke kui konkreetse sündmuse puhul pole määratud teisiti. Kogu Teeneteristi põhiklassi olemasolul kantakse Eriteeneteristi vahetult selle järel.

5.4 Teeneteristi kavaleridel on õigus kanda Teeneteristi või Eriteeneteristi miniatuurmärki õhturiietusel ja rosetimärki tavaülikonna revääril.

5.5 Teeneteristi ja Eriteeneteristi juurde kuulub lindilõige tavavormil kandmiseks. Teenetristi erinevate klasside lindlõikeid ja Eriteeneteristi lindilõiget võib kanda korraga ja need on reastatud rinna keskjoonest vasakule, kõrgeim klass eespool.

5.6 Teeneteristi ja Eriteeneteristi kavaleridel on õigus kasutada Teeneteristi kujutist oma isiklikel esemetel või siduda isiklike rekvisiitidega, riivamata Teeneteristi väärikust.

5.7 Teeneteristi ja Eriteeneteristi kasutamine kavaleride poolt reklaamtrükistel ja muudes ärilist kasutamist taotletavates seostes on keelatud.

 

6. Lõppsätted

6.1 Üldine piirang Teeneteristi väljastamisel on iga 100 EROK liikme kohta kuni 2 Teeneteristi kalendriaastas. Piirangu alla ei kuulu Kogu esimehe ametikoha järgne I klassi Teeneterist.

6.2 Erakorraliste sündmuste puhul on EROK Vanematekogul õigus suurendada kalendriaasta üldist piirangut kuni 50% ulatuses, põhjendades seda oma otsusega.

6.3 Eriteeneteristi väljastamine toimub vastavalt rahvusvahelises koostöös osalemisest tekkivale vajadusele.

6.4 Käesoleva statuudi muutmine on EROK Vanematekogu pädevuses.

 

Teeneteristi statuut vastuvõetud EROK Juhatuse koosolekul 24. aprill 2001

Teeneteristi statuut on muudetud EROK Vanematekogu koosolekul 29. oktoober 2016

Teeneteristi statuut on muudetud EROK Vanematekogu koosolekul 22. oktoober 2019