Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Kandideeri 2021. aasta vabatahtlikule reservohvitseride kursusele

Kui sul on kõrgharidus ja soovid panustada riigikaitsesse, siis ootame sind kandideerima staabiohvitseri kursusele. Peale lõpetamist saad ohvitseri auastme (nooremleitnant) ning sinu töö ja erialaga haakuva sõjaaja ametikoha sõjalise riigikaitse reservis.
Esimene vabatahtlik reservohvitseride kursus toimus 1997. aastal ja see oli ajendatud kursuslaste soovist olla toeks ja abiks Eesti kaitseväele ning tõsta sõjalise riigikaitse mainet ühiskonnas.  Tänapäeval on kursuse eesmärk leida tsiviilmaailmast aktiivseid ja isamaalisi erialaspetsialiste, et kasutada ära nende tsiviiloskuseid ning seeläbi tõsta Eesti kaitsevõimet.

„Ohvitser on sõjaväejuht, kes on omandanud vastava ettevalmistuse ja kellele peamiselt tugineb Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja julgeoleku ning Vabariigi kehtiva seadusliku korra kaitse teostamine, milleks tema on kohustatud igal silmapilgul valmis olema oma elu ohverdama.“  
1938. aasta Riigi Teatajas ilmunud Ohvitseride Teenistuskäigu Seadluse kuues paragrahv.

Kursuse ajakava ülesehitus
Kursus koosneb kahest osast:
1. Staabiohvitseri sõjaline baaskursus (SOSBK)  NB! toimumisaeg on muutunud, uus aeg on 19.07-14.08.2021 
 Viiakse läbi Kaitseväe Akadeemia Võru õppehoones (endine Lahingukool) ja selle peavad läbima need kursuslased, kellel
 ajateenistusest on möödunud rohkem kui 5 aastat või kes pole ajateenistuses käinud. Peamisteks läbitavateks teemadeks
 on kaitseväe tegevuse alused, välioskuste õpe, relva- ja laskeväljaõpe (õppekava).
2. Pataljoni staabiohvitseri kursus spetsialistile (PSOKS)
 Viiakse läbi Tartus Kaitseväe Akadeemias. Eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni
 lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, ühtlasi kujundada nende arusaama jalaväerühma ja
 kompanii lahingutegevusest, võimaldamaks kursuse läbinul täita juhendamisel staabiohvitseri ülesandeid pataljoni
 lahingutegevuse planeerimisel sõjaajal (õppekava). Uudsena seekord kursuse lõpetamisel teenistuspraktikat enam ei ole ja
 kogu kursus koosneb kolmest moodulist: NB! I ja II mooduli toimumisaeg on muutunud, II ja III moodul on kokku pandud.
  I moodul – 13.09 - 24.09.2021
  II moodul - 07.02 - 04.03.2022
   
Kursuse läbimine eeldab osalemist kõikides moodulites koos kõikide hinnatavate testide positiivsele hindele sooritamisega.

Kandideerimine
Kursusega otsitakse kindla valdkonna spetsialiste, et täita kaitseväe vajadust sõjaaja ametikohtade täitmisel:
 • sotsiaal- ja käitumisteadused;
 • kommunikatsioonijuhtimine ja turundus;
 • ajakirjandus;
 • logistika;
 • IT/IKT;
 • finants- ja personalijuhtimine;
 • õigusteadused;
 • meditsiin.
Aga kandideerima on oodatud ka teiste valdkondade spetsialistid. Kursusel on kuni 10 kohta ja kandidaatide seast valitakse kõige sobivamad vabadele sõjaaja ametikohtadele.

Kursusele kandideerimis tähtaeg on 28. jaanuar 2021 (k.a) e-posti aadressile mari.uuemaa@erok.ee vajalik esitada järgnevad, ühes konteineris, digitaalselt allkirjastatud dokumendid: 
 1. sooviavaldus koos ühe lehekülje pikkuse põhjendusega: " Miks ma peaks olema reservohvitser";
 2. koopia isikutunnistusest või passist;
 3. koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
 4. elulookirjeldus, kajastuma peab:
  • kas olete kaitseväekohustuslane (jah/ei);
  • kas ajateenistus on läbitud (kus ja millal);
  • kas ja mis auaste on antud;
  • hetkel kehtiv SA ametikoht ja läbitud RÕK-d. Kontrolli siit: https://www.kaitsevaeteenistus.ee/
 5. soovituslikult 1-2 soovitust koos soovitajate kontaktandmetega.

Kandidaatidega võetakse ühendust peale seda kui kaitsevägi on nende suhtes otsuse teinud mis võib ka olla alles juuni kuus.

Kandidaatide hulka arvatakse Eesti Vabariigi kodanikud kellel on I astme kõrgharidus, kes on soovitavalt läbinud ajateenistuse, on arvele võetud kaitseväekohustuslasena, kes läbivad (või on läbinud) vastava kontrolli arsti juures ning kelle isikuomadused ja füüsiline vorm on sobivad teenistuseks kaitseväes.

Kursusele pääsevad ainult need kandidaadid, kes vastavad esitatud nõuetele ja on valmis asuma sõjaaja ametikohale reservüksuste koosseisus ning kelle kandidatuur on leidnud heakskiidu ka konkreetse üksuse poolt. 

Toetused ja tagatised

Kursuste moodulites osalemine toimub õppekogunemiste raames, millega on tagatud osalejatele kõik teenistusega seatud garantiid ja toetuste maksmine.


Lisainfo
Ltn Mari Uuemaa
EROK peasekretär
mari.uuemaa@erok.ee
+372 511 5248