Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK tunnustab Võidupühal oma liikmeid ja koostööpartnereid teeneteristidega

EROK Teeneteristi Nõukogu otsustas 2021. aastal annetada ühe KULDRISTI, viis HÕBERISTI ja kaks RAUDRISTI ohvitseridele kes on silmapaistvalt panustanud EROK põhikirjaliste eesmärkide täitmisel ja Eesti riigikaitse reservarmee mudeli arendamisel.
EROK teeneteristi kolm klassi on asutatud 2001. aastal ja nende väljaandmine on piiratud organisatsiooni liikmete arvuga. Igal aastal saab EROK teeneteristi põhiklasse välja anda ainult ühe iga 50 liikme kohta. Viimased paar aastat on see arv olnud vastavalt liikmete arvule kaheksa teeneteristi aastas. Traditsiooniliselt antakse reservjuhtide tunnustused üle 22. juunil EROK aastapäevale pühendatud teenistusel Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris.

Sellel aastal tunnustati:
I klassi rist (KULDRIST nr 28) - EROK liige kapten Indrek Reismann. Kpt Reismann on pälvinud 2002. a EROK raudristi ja 2015. a EROK hõberisti ja alates 2021. a on ta esimene ohvitser, kes on oma teenete eest pälvinud kõik EROK teeneteristide klassid. Ta on olnud üle 10 aasta EROK riigiliputoimkonna ülem, tagades toimkonna komplekteerimise ja väljaõppe. Riigiliputoimkond on vabatahtlikkuse alusel panustanud  kaitseväe ja Kaitseliidu paraadidel Vabariigi aastapäeval ja Võidupühal ning kõigil muudel sündmustel, kus tseremoniaalsete ülesannetega liputoimkond on nõutud. Indrek on aktiivne reservjuht, osaledes oma ametikoha õppekogunemistel Kaitseliidus ning kogenud militaarvõistlustel osaleja nii Eestis kui välismaal. 1995 -1997 aastal oli kpt Reismann tegevteenistuses Eesti Kaitseväes keskladude ülemana.

II klassi rist (HÕBERIST nr 61) - 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus. Kol Karus on terve oma ametis oldud aja aktiivselt panustanud 1. JVBr ülemana reservohvitseride kaasamisse brigaadi tegevusse. Tema tugev isiklik panus ohvitserkonna hariduse ja sõjalise ettevalmistuse süsteemi ühtlustamisel ja reservohvitseride karjääri sisustamisel on olnud hindamatu tähendusega EROK liikmete jaoks. Ta on toetanud ja aidanud kaasa EROK tegevustele.

II klassi rist (HÕBERIST nr 62) - KVPS J1 ülema asetäitja kolonelleitnant Rain Jano. Kol-ltn Jano määrati KVJ otsusega KVPS läviohvitseriks EROK suunal 2019. aastal. Tema juhtimisel viidi edukalt lõpuni EROK ja KV vahelise koostöölepingu sõlmimine 2020 a. Kol-ltn Jano on aktiivselt osalenud NATO reservvägede komitee töös ning on olnud peamine suunaja NATO Põhjadiviisi staabi komplekteerimisel reservohvitseridega.

II klassi rist (HÕBERIST nr 63) - Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonnajuhataja asetäitja -  kolonelleitnant Vallo Laul. Kol-ltn Vallo Laul oli KVPS J1 asetäitja aastal 2018, mil Eesti otsustas kandideerida CIOR eesistujaks ning 2019. a Suvekongressi läbiviijaks. Kol-ltn Laul määrati KVJ poolt KVPS läviohvitseriks ning ta administreeris Eesti delegatsiooni taasliitumise NATO reservvägede komiteega. Tänu kol-ltn Lauli panusele suutis EROK usutavalt tõendada CIOR nõukogule, et kaitsevägi on huvitatud CIOR ning reservvägede komitee tegevuses osalemisest ning soovib olla osa NATO reservide planeerimise ja arendamise protsessis. Pärast rotatsiooni KVPS J1st kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonda jäi kol-ltn Laul kaitseministeeriumi poolseks läviohvitseriks EROK suunal, mil kokkulepitud koostöö sujus ilma tõrgeteta.

II klassi rist (HÕBERIST nr 64) -  EROK liige kapten Eduard Kakko. Kapten Eduard Kakko on olnud läbi kogu oma pika reservteenistuse üks eeskujulikumaid ja innustunumaid ohvitsere EROK Pärnumaa piirkonnas. Arvukatel õppekogunemistel ja väljaõppeüritustel osaledes on ta hoidnud ja tõstnud nii enda kui ka oma üksuse kvaliteeti ja sooritustaset. Suurt tähelepanu on kapten Kakko pööranud laskeväljaõppele. Tema panus piirkondlike harjutuste ja laskevõistluste korraldamisse on olnud aastate jooksul märkimisväärne. Kaplanina on kapten Kakko olnud kaasatud loendamatutel kaitseväe, Kaitseliidu ja EROK poolt korraldatud tseremoniaalsetel üritustel.

II klassi rist (HÕBERIST nr 65) -  EROK liige major Mart Puusepp. Mjr Puusepp on Kaitseliidu Tallinna Maleva pealikuna aastani 2005 ning hiljem kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiiru juhatajana aidanud kaasa ja toetanud EROK laskevõistluste läbiviimist. Parendanud EROK liikmete laskeväljaõpet ning innustanud neid tegelema laskespordiga.

III klassi rist (RAUDRIST nr 123) - EROK liige kapten Andrus Padar. Kpt Padar on Kaitseliidu Küberkaitseüksuse pealik alates 30.09.2013. Selle aja jooksul on ta panustanud Kaitseliidu Küberkaitseüksuse tahet ja valmisolekut tõstmisse ning seeläbi ka riigi valmisolekut küberrünnakutele adekvaatselt vastata ning selliseid ohtusid ennetada. Kpt Padar panustas 2020. aastal CIOR Kongressi korraldamisse Tallinnas, mille raames toimus CYBER 2020 workshop. Samuti on ta aidanud korraldada koostöös EROK juristide sektsiooniga seminare sõjaõiguse teemadel, mis puudutavad küberjulgeolekut ja kaasaegsete tehnikavahenditega sõjapidamist.

III klassi rist (RAUDRIST nr 124) -  EROK liige vanemleitnant Vambola Tamberg. V-ltn Tamberg on EROK Lääne osakonna liige aastast 2006. V-ltn Tamberg on väga aktiivne liige ja annab alati oma panuse. Ta osaleb praktiliselt kõigil EROK üritustel, lisaks EROK Haapsalu liputoimkonnas ning kõigil tähtpäevadel (Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, Tartu Rahulepingu aastapäev, Eesti lipupäev, Maleva pealiku vahetustel, ausammaste avamistel ja mälestuspäevadel). Peale EROKi osaleb veel Läänemaa vabadusvõitlejate Liidu, Endiste Metsavendade Liidu ja Memento ettevõtmistel, esindades seal EROKit.

Palju õnne kõigile vastsetele EROK teeneteristi kavaleridele!