Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Reservohvitseride kogu kutsub kandideerima ohvitserikursustele

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) ootab kõrgharidusega huvilisi kandideerima staabiohvitseride kursustele, mille lõpetajatele antakse ohvitseri auaste ning kes määratakse eelneva töö- ja haridustaustaga haakuvale sõjalisele ametikohale reservis.


„Vabatahtlike reservohvitseride kursuseid korraldatakse 1997. aastast. Toonasega võrreldes on nüüdne kursuste sisu ja eesmärk kardinaalselt muutunud. Ma ise ütleks, et nüüdne on põnevam, loovam ja saadav tunnistus on ka kaalukam,“ rääkis leitnant Einar Lillo Eesti Reservohvitseride Kogust. „Võimalus on jätkata tegutsemist reservohvitserina, aga samas liikuda ka tegevteenistusse ja jätkata karjääri kaitseväes.“


Kursuste ülesehitus ja ajakava

Kursused koosnevad kahest etapist.

Esimeseks etapiks on Staabiohvitseri sõjaline baaskursus (SOSBK), mis viiakse läbi Kaitseväe Akadeemia poolt Võrus. Peamisteks teemadeks on kaitseväe tegevuse alused, välioskuste õpe, relva- ja laskeväljaõpe. SOSBK-l ei pea osalema need inimesed, kes on viimase viie aasta jooksul läbinud ajateenistuse ja/või SBK ning osalenud aktiivselt oma üksusega õppustel.

NB! Muudatus: SOSBK viiakse läbi ühe moodulina:  20.07.-14.08.2020.

Teises etapis läbitakse koos tegevväelastega pataljoni staabiohvitseri kursus (PSOK) spetsialistile. PSOK viiakse läbi Kaitseväe Akadeemias Tartus. Kursuse eesmärgiks on anda teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning pataljoniülema otsuse vastuvõtmise toetamisel sõjaajal. PSOK-i lõpetamise eelduseks on rühma- ja kompaniitaseme e-õppe iseseisev läbimine.

Kursus viiakse läbi 37.-39. nädal 2020 ja 5-7. nädal 2021. Lisandub kuni nädala pikkune praktika.

Kursuse läbimine eeldab osalemist kõikides moodulites koos kõikide hinnatavate testide positiivsele hindele sooritamisega. Kursuse praktikaks on osalemine õppusel Kevadtorm või muul pataljoni taseme õppusel. Kursuse lõpetajad saavad vastava rinnamärgi ning Vabariigi President annab ohvitseri auastme. Kõik lõpetanud määratakse sõjaaja ametikohale reservis.


Kandideerimine

Kursusekutse sihtgrupiks ja seeläbi ka kaitseväe vajaduseks sõjaaja ametikohtade täitmisel on:

·       luure, julgeolek (varasem kogemus nt politsei, piirivalve, julgeolek)

·       side-ja infotehnoloogia ohvitser (vastav erialane haridus)

·       logistikaohvitser (erialane haridus ja/või töökogemus)

·       pioneeriohvitser (pioneeri väljaõpe)

·       kommunikatsioon (turundus, avalikud suhted, ajakirjandus, loovjuhid, projektijuhid vms)

Kursusele kandideerimiseks on vajalik esitada digitaalselt allkirjastatuna ühtses konteineris hiljemalt 31. jaanuariks 2020 e-posti aadressile info@erok.ee alljärgnevad dokumendid:

·       avaldus kaitseväe juhataja nimele

·       koopia isikutunnistusest või passist

·       passipildi formaadis elektrooniline foto

·       koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist

·       elulookirjeldus

·       perearsti tõend

·       soovituslikult 1-2 soovitust koos soovitajate kontaktandmetega

·       tagamaks konkursi sisukus ootame kandideerimise ühe kohustusliku komponendina kandidaadilt 1-2 leheküljelist esseed teemal „Minu võime, roll ja perspektiiv sõjaaja ametikohal ning reservohvitseride ühenduses“, st kandidaadilt ootame väga selget visiooni oma kohast ja tegevusest sõjaaja ametikohal ning selle vastavust tsiviilis omandatud kompetentsidega.

Seejärel võetakse kõigi kandidaatidega ühe kuu jooksul personaalselt ühendust ja nende reaalne seostamine/sidumine konkreetse ametikohaga üksuste koosseisus.

Kandidaatide hulka arvatakse Eesti Vabariigi kodanikud kellel on I astme kõrgharidus, kes on soovitavalt läbinud ajateenistuse, on arvele võetud kaitseväekohustuslasena, kes on läbinud vastava kontrolli arsti juures ning kelle isikuomadused ja füüsiline vorm on sobivad teenistuseks kaitseväes.

Kursusele pääsevad ainult need kandidaadid, kes vastavad esitatud nõuetele ja on valmis asuma sõjaaja ametikohale reservüksuste koosseisus ning kelle kandidatuur on leidnud heakskiidu ka konkreetse üksuse poolt.

Ettepaneku Kaitseväe juhatajale kursusele arvamise kohta teeb Kaitseväe peastaabi personaliosakonna ja EROK juhatuse ühiskomisjon. Kursusele arvatakse kuni 20 inimest.


Toetused ja tagatised

Kursuste moodulites osalemine toimub õppekogunemiste raames, millega on tagatud osalejatele kõik teenistusega seatud garantiid ja toetuste maksmine.


Lisainfo

info@erok.ee