Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Reservohvitseride kursus 2018-2019

Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta väärikaks sissejuhatuseks kuulutame välja 2018.-2019. aasta reservohvitseride kursused, mille eesmärk on tuua parim tsiviilkompetents meie reservarmee kvaliteeti tõstma.

Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta väärikaks sissejuhatuseks kuulutame välja 2018.-2019. aasta reservohvitseride kursused, mille eesmärk on tuua parim tsiviilkompetents meie reservarmee kvaliteeti tõstma. 











Kursuse idee võtab parimal viisil kokku 1938. aasta Riigi Teatajas ilmunud Ohvitseride Teenistuskäigu Seadluse kuues paragrahv: „Ohvitser on sõjaväejuht, kes on omandanud vastava ettevalmistuse ja kellele peamiselt tugineb Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja julgeoleku ning Vabariigi kehtiva seadusliku korra kaitse teostamine, milleks tema on kohustatud igal silmapilgul valmis olema oma elu ohverdama.“ 

Kursuse korraldamisel Kaitseväe partneriks oleva Eesti Reservohvitseride Kogu juhatuse liikme nooremleitnant Einar Lillo sõnul on see ideaal aktuaalne oma sõnastuses tänaseni ning kinnitab, et  ohvitseri staatus ühiskonnas ei saa olla kellegi isiklik ambitsioon vaid eelkõige kaasneb seisusega riigi ja rahva kaitsemise esikohale seadmine ning ohvitser ei ole ühiskonnas eeskujuks ainult lahinguväljal, vaid peab kandma põliseid väärtusi igapäevaselt nii tööl, kodus kui puhkehetkel.   

Kursuse põhifookuses on väljaõpe pataljoni taseme staabis tegutsemiseks (loe: pataljoni staabiohvitseri kursus - PSOK), kursuse tervikplatvormi tasandamiseks aga on vaja ühtlustada militaarselt vähemkogenud kandidaatide oskusi ning suunata nad esmalt staabiohvitseride sõjalisele baaskursusele (SOSBK). 

Kursusekutse peamiseks sihtgrupiks ja seeläbi ka kaitseväe vajaduseks sõjaaja ametikohtade täitmisel on teavitustegevus meedia ja sotsiaalmeedia valdkondades, infokeskkonna ja inimressursi planeerimise ja analüüsi ettevalmistusega inimesed ning turunduse ja reklaamivaldkonna spetsialistid. Samuti on oodatud kandideerima CIMIC, logistika, finants- ja personaliohvitseri oskuste ja haridusega kandidaadid. Kursuse lõpetanutele ja ohvitseri auastme omistatutele kindlustatakse ametikoht reservarmee struktuuris vastava väeliigi, väejuhatuse või brigaadi taseme üksustes. 

Kursusele kandideerimine avatakse 10. jaanuaril ning toimub kuni20. veebruariks (k.a). Kursuse komplekteerimisel arvestatakse Kaitseväe vajadustega riigikaitse korraldamisel. Kursusele arvatakse kuni 20 kodanikku, kes on I astme kõrgharidusega mees/naine, kes on soovitavalt läbinud ajateenistuse, on arvele võetud kaitseväekohustuslasena, kes on läbinud vastava kontrolli arsti juures ning kelle isikuomadused ja füüsiline vorm on sobivad teenistuseks kaitseväes.

Kursusele kandideerimiseks on vajalik esitada digitaalselt allkirjastatuna ühtses konteineris hiljemalt 20. veebruariks 2018.a e-posti aadressile einar.lillo@erok.ee alljärgnevad dokumendid: avaldus Kaitseväe juhataja nimele, koopia isikutunnistusest või passist, passipildi formaadis elektrooniline foto, koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist, elulookirjeldus, perearsti tõend, soovituslikult 1-2 soovitust koos soovitajate kontaktandmetega. Tagamaks konkursi sisukus ootame kandideerimise ühe kohustusliku komponendina kandidaadilt 1-2 leheküljelist esseed teemal „Minu perspektiiv ja osalus reservarmee struktuuris ning reservohvitseride ühenduses“, st kandidaadilt ootame väga selget visiooni oma kohast ja tegevusest sõjaaja ametikohal ning selle vastavust tsiviilis omandatud kompetentsidega. 

Ettepaneku Kaitseväe juhatajale kursusele arvamise kohta teeb Kaitseväe peastaabi personaliosakonna ja EROK juhatuse ühiskomisjon. 

SOSBK õppemoodulid toimuvad KVÜÕA Lahingukoolis Võrus. Moodulite peamisteks teemadeks on Kaitseväe tegevuse alused, välioskuste õpe, relva- ja laskeväljaõpe. Selles osas ei pea osalema kursusele arvatud isikud, kes on viimase viie aasta jooksul läbinud ajateenistuse ja/või SBK ning osalenud oma üksusega aktiivselt õppustel. 

SOSBK I moodul 26. ja 27. nädal: 25.06. – 29.06.2018 ja 02.07.-06.07.2018. Iganädalaselt algab kursus esmaspäeval kell 08.00 hommikurivistusega ja lõppeb reedel kell 17.00.

SOSBK II moodul 33. ja 34. nädal: 13.08-17.08.2018 ja 21.08-25.08.2018. 33. nädal algab esmaspäeval kell 08.00 hommikurivistusega ja lõppeb reedel kell 17.00. 34. nädalal algab kursus teisipäeval kell 08.00 hommiku rivistusega ja lõppeb laupäeval kell 17.00. 

PSOK toimub Tartus  KVÜÕA-s. PSOK eesmärgiks on anda teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning pataljoniülema otsuse vastuvõtmise toetamisel sõjaajal. PSOK-i lõpetamise eelduseks on rühma- ja kompaniitaseme e-õppe iseseisev läbimine.

  • I moodul – 40. ja 41. nädal 2018
  • II moodul – 45. nädal 2018
  • III moodul – 10. ja 11. nädal 2019 

Kursuse läbimine eeldab osalemist kõikides moodulites koos kõikide hinnatavate testide positiivsele hindele sooritamisega. Kursuse finaaliks (praktika) on osalemine õppusel „Kevadtorm 2019“ või muul pataljoni taseme õppusel. Kursuse lõpetajad saavad vastava rinnamärgi ning Vabariigi Presidendi poolt omistatakse 2019. aasta suvel ohvitseri auaste. Kõik lõpetanud määratakse ka sõjaaja ametikohale. 

Kursuste moodulites osalemine toimub õppekogunemiste raames, millega on tagatud osalejatele kõik teenistusega seatud garantiid ja toetuste maksmine. 

Vabatahtlike reservohvitseride kursusi korraldatakse alates aastast 1997 ja selle on tänaseks läbinud enam kui 500 isamaalist ja aktiivset kodanikku. Valdav osa neist on otsustanud täiendavalt jätkata enda arendamist riigikaitseliselt, liitudes nii Kaitseliidu (vabatahtlikud relvaüksused) kui ka EROK-i liikmeskonnaga.